تعداد کل بیماران مبتلا به کوید 19 در کشور به 1100818 نفر رسیده است. و با توجه به موارد قبلی ، 51 هزار و 949 نفر از هموطنان ما دیگر در معرض دید نیستند که 231 نفر بیشتر از آمار دیروز 51 هزار و 728 نفر است. خوشبختانه امروز شاهد بهبودی در درمان بیماران هستیم ؛ 12999 نفر از هموطنان بهبود یافته اند.